Manja slova Veća slova RSS

Pitajte predsjednika

Pitajte predsjednika

>

Održana VI sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte

Održana VI sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte
Datum objave: 20.09.2017 15:30 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošću Vlade Crne GoreSlužba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Video: Sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte - kadrovi

Fotografije: Sjednica Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte (42.4 MB)

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte održao je u srijedu, 20. septembra 2017, šestu sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković.

Razmotren je Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu međunarodnog javnog tendera za davanje u dugoročni zakup zemljišta u svojini države Crne Gore i objekata u svojini HTP „Ulcinjska rivijera“ AD, Ulcinj sa Predlogom odluke od davanju u dugoročni zakup i Predlog ugovora o davanju u dugoročni zakup kompleksa HTP „Ulcinjska rivijera“ AD. Savjet je predložio Vladi da usvoji Izvještaj i prihvati Ugovor.

Predloženom Odlukom se u dugoročni zakup, na 30 godina, konzorcijumu Karisma Hotels & Resorts daju zemljište u opštini Ulcinj ukupne povšine 122.214 m², vlasništvo Države Crne Gore, čiji je korisnik HTP „Ulcinjska rivijera“ AD, Ulcinj, na kojem se nalazi kompleks hotela „Olympic“, „Bellevue“ (depadansi Cer, Borik i Avala), objekat restorana i drugi prateći sadržaji, vlasništvo HTP „Ulcinjska rivijera“ AD, Ulcinj, a koji su, zajedno sa navedenim zemljištem predmet ugovora o zakupu. Konzorcijum se prijavio kao jedini ponuđač na javni tender objavljen 21. juna u domaćoj, a dan kasnije u inostranoj štampi kao i na Internet stranici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.

Minimalna zakupnina za period trajanja zakupa od 30 godina iznosi 450.000 eura godišnje, a Investicioni program predviđa, u periodu od 2017 – 2019. godine, investicije u visini od 16,24 miliona eura, unapređenje kvaliteta i poslovanja postojećih objekata Kompleksa do nivoa četiri međunarodne zvjezdice, kao i izgradnju novih objekata, tako da nakon ispunjenja lnvesticionog programa koji je projektovan na ukupan iznos od 31,84 miliona eura, Kompleks bude do 2027. godine kapaciteta minimum 600 soba kategorije četiri međunarodne zvjezdice.

U diskusiji,u kojoj je učestvovalo više članova Savjeta, ocijenjeno je da renomirana turistička kompanija kao strateški investitor u crnogorski turizam donosi viši kvalitet usluge i predstavlja osnov za stvaranje nove vrijednosti, kao i da je riječ o kvalitetnom ugovornom aranžmanu.

Savjet je razmotrio Zahtjev društva HG „Budvanska rivijera“ AD – Budva za davanje saglasnosti na Anex br. 1. Ugovora o zajedničkom ulaganju (zajedničkom građenju) zaključenim sa kompanijom „Euromix trade“ d.o.o – Budva. Savjet se saglasio sa Aneksom kojim su predviđeni kreditno zaduženje „Euromix trade“ d.o.o. – Budva kod Investiciono-razvojnog fonda u iznosu od četiri miliona eura i produženje roka za zavtšetak radova na hotelu „Crystal Riviera“ u Petrovcu do početka sezona 2018. godine.

Razmotren je Izvještaj o radu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za period januar – jun 2017. godine, sa Izvještajem o sprovođenju Plana privatizacije za period januar-jun 2017. godine. U dokumentu su navedene sve aktivnosti Savjeta u izvještajnom periodu. Savjet je održao šest sjednica – četiri redovne i dvije elektronske, utvrđen Predlog odluke o planu privatizacije za 2017. godinu, imenovao tri tenderske komisije, usvojio više izvještaja, i primio 119 zahtjeva za slobodan pristup informacijama na koje je blagovremeno odgovoreno u formi predviđenoj Zakonom.

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je predložio Vladi da usvoji Izvještaj.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji zaključaka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za period januar – jun 2017. godine. U izvještajnom periodu Savjet je donio 32 zaključka, od čega je 30 zajključaka realizovano dok je realizacija dva zaključka u toku.

Donijet je Pravilnik o načinu pokretanja, sprovođenja i okončanja postupka nabavke male vrijednosti koji je usklađen sa izmjenama Zakona o javnom nabavakama. Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na sajtu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE